CEF Leadership Development Program

Výzva CEF Leadership Development Program (CEF LDP)

CEF LDP je špeciálny vzdelávací program organizovaný Nadáciou CEF určený pre tých, ktorí majú záujem o neformálne vzdelávanie, pri ktorom sa spája odbornosť, nadobúdanie zručností a výmena skúseností na jednom mieste.

Ako sa stať účastníkom workshopu CEF LDP?

Predpokladom účasti na interaktívnom workshope CEF LDP je podanie prihlášky a naplnenie podmienok pre účasť v CEF LDP. Prihlášky prijímame priebežne odo dňa zverejnenia výzvy, najneskôr v lehote do 30.4.2024.

 

Miesto konania:

DAC BONBON, Športová, 929 01 Dunajská Streda

Nadácia CEF si uvedomuje, že schopnosť vedenia ľudí je jedna z najťažších schopností a veľmi ťažko sa učí. Musíte poznať seba samého, prostredie, v ktorom pôsobíte, vedieť definovať ciele, rozumieť svojej úlohe lídra verzus manažéra (vplyv verzus moc), poznať osvedčené postupy na budovanie dôvery, inšpirovania a motivovania svojho tímu. Cieľom nášho programu je preto pomôcť všetkým, ktorí chcú rozšíriť, prehĺbiť, či zvýšiť svoje zručnosti a znalosti a využívať ich nielen v prospech svojho osobnostného rozvoja, ale aj v prospech rozvoja celej našej spoločnosti.

 

Dôraz kladieme na ľudí, ktorí zručnosti získané v rámci LDP budú schopní a ochotní v budúcnosti využívať nielen ako efektívny nástroj svojho osobnostného a profesionálneho rastu, ale predovšetkým ako nástroj riadenia  a implementácie rôznorodej škály verejnoprospešných a neziskových iniciatív.

 

Z uvedených dôvodov Nadácia CEF zorganizuje celkom 5 interaktívnych workshopov CEF LDP, obsah všetkých workshopov bude totožný, budú však organizované v troch rôznych jazykových mutáciách. Workshopy (pozostávajúce zo 4 modulov) sa uskutočnia 3-krát v slovenskom, 1-krát v maďarskom a 1-krát v anglickom jazyku.

 

Maximálny počet účastníkov jedného workshopu je obmedzený na 15 osôb. Pri výbere niektorého z našich workshopov CEF LDP musíte dbať na to, aby ste sa mohli zúčastniť všetkých štyroch na seba nadväzujúcich moduloch workshopu, pričom jeden modul trvá približne 8 hodín, t. j. absolvovanie workshopu si bude vyžadovať štyri pracovné dni. Bližšie informácie sú uvedené tu: "Výzva na stiahnutie".