Vlastné projekty nadácie

Dunajský fond

Dunajský fond je platformou pre lepší a kvalitnejší život na rieke. Realizujeme ho ako samostatný nadačný program od roku 2015. V rámci fondu vytvárame priestor pre produktívnu diskusiu a zdieľanie informácií medzi aktérmi, ktorí pôsobia na slovenskom území Dunaja ako aj Malého Dunaja. Veríme, že otvorenosť, korektnosť vzťahov a spolupráca vedú ku kvalitnej, systematickej a prezieravej starostlivosti o územie rieky a k jeho udržateľnému rozvoju. Sústreďujeme ľudské a finančné zdroje a know-how, ktoré napomáhajú k dosahovaniu cieľov Charty Dunajského fondu. Bližšie viď: www.dunajskyfond.sk

Medzinárodná konferencia na počesť Károlya Szladitsa

Odborná konferencia s názvom „Verejné a súkromné právo v premenách času“ sa konala na počesť významnej osobnosti právnej vedy, univerzitného pedagóga a rodáka z Dunajskej Stredy Károlya Szladitsa. V slávnostnej sále Mesta Dunajská Streda sa dňa 24.4.2023 zišli významné osobnosti a predstavitelia judikatúry a verejného práva zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska. Záštitu nad konferenciou prevzal emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky Lajos Mészáros. Konferencia organizovaná Nadáciou CEF mala veľmi pozitívny ohlas zo strany odbornej verejnosti, informovali o nej slovenské aj zahraničné médiá.

Vzdelávacie workshopy

V roku 2023 Nadácia CEF zorganizovala niekoľko vzdelávacích workshopov. Ich účastníci si  osvojovali základné pojmy projektového manažmentu. Workshopy boli vedené interaktívnou formou, prácou v skupinách a za použitia prípadových štúdií. Využívali sa techniky z metodológie Agile a Training from the back of the Room. Podujatia prispeli k zlepšovaniu riadiacich a projektových zručností zainteresovaných osôb, ale hlavne k podpore strategického a kreatívneho myslenia, schopnosti spolupráce, využívania dostupných zdrojov a synergií. Primárnou cieľovou skupinou boli jednotlivci, s dôrazom na zástupcov verejného a tretieho sektora.

Medzinárodný projekt "DANUrB+"

Medzinárodný projekt DANUrB+  spolufinancovaný  zo zdrojov EÚ realizovaný v období rokov 2020 až 2022 združoval partnerov zo 6 krajín - zo Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Bulharska - konkrétne univerzity, mestá a regióny, mimovládne organizácie a profesionálne organizácie cestovného ruchu. Jeho hlavným cieľom bola podpora miestneho rozvoja a zvýšenie atraktívnosti podunajských oblastí pre domáci a medzinárodný cestovný ruch, prostredníctvom konkrétnych iniciatív v území. Našimi partnermi  zo Slovenska boli: Slovenská technická univerzita Fakulta architektúry a dizajnu, Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii a mesto Štúrovo. Ďalšie informácie sú dostupné na webstránke projektu.

Vysaďme spolu stromy

Na jeseň 2022 uskutočnila Nadácia CEF v spolupráci s občianskym združením Kukkonia a dobrovoľníkmi z regiónu Žitného ostrova výsadbu stromov pozdĺž cyklistických trás pri Klátovskom ramene Malého Dunaja. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.