Z histórie nadácie

Nadácia CEF vznikla v roku 1994 ako nezávislá, nezisková, mimovládna organizácia, ktorá sa od svojho založenia usiluje o podporu a rozvoj stredoeurópskeho regiónu. Od počiatkov kladieme dôraz na občiansku spoločnosť, ochranu životného prostredia, podporu duchovných a kultúrnych hodnôt, či rozvoj regiónov. Spoločnosť, ako aj potreby prijímateľov, sa postupom času celkom prirodzene menia, čo nás nabáda neustále hľadať cesty, ako prispôsobiť svoju činnosť a aj nadačné programy meniacim sa potrebám. K spomínaným oblastiam podpory sme preto najmä v ostatných rokoch pridali vzdelávanie a podporu talentov.

Na čo sme za posledných 30 rokov najviac hrdí:

Konferencia Stredoeurópska identita (2002), význam ktorej svojou účasťou potvrdili výnimočné osobnosti politického a spoločenského života Strednej Európy ako knieža Karl Schwarzenberg, bývalý maďarský prezident Árpád Göncz, výkonná tajomníčka EHK v OSN Brigita Schmögnerová alebo rakúsky publicista Paul Lendvai, poskytla možnosť na úvahy o význame stredoeurópskej identity v politike, v ekonomike, v médiách a v kultúre, ako aj  o budúcej úlohe tohto regiónu v Európe. Výsledky konferencie spolu s príspevkami zúčastnených osobností a odborníkov z ekonomickej, mediálnej, kultúrnej a politickej sféry zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Chorvátska boli následne spracované v rovnomennej publikácii.

 

Publikácia Investičný kataster krajov a miest južného Slovenska (2003), ktorá obsahovala možnosti investovania v 22 mestách juhoslovenského regiónu, mala snahu prispieť k hospodárskemu rozvoju regiónov. Využitie publikácie v praxi bolo témou medzinárodnej konferencie a pracovného stretnutia účastníkov zo Slovenska, Maďarska a Rakúska.

 

Ako v prípade mnohých ďalších neziskových organizácií sa so zavedením mechanizmu darovania 2% z dane od roku 2004 výrazne zvýšili grantové zdroje našej nadácie (dovtedy pozostávali takmer výlučne z vkladov zakladateľov a darov). Nadácia CEF vďaka tomu spustila prvý zo svojich dlhodobých programov s názvom „Regióny pre nás“. Takmer 70 školám a predškolským zariadeniam po celom Slovensku pomohol príspevok z tohto programu zrekonštruovať budovy nachádzajúce sa často v alarmujúcom stave a/alebo zlepšiť nedostatočné vybavenie škôl, či ich dostupnosť pre hendikepovaných žiakov.

 

V ďalšom období nadácia spustila tri ďalšie dlhodobé programy, ktorých snahou bola podpora vedúca k rozvoju spoločnosti ako celku, ale aj jednotlivca samotného. Program Vážime si umenie a kultúru hovoril sám za seba. V každej spoločnosti majú kultúra a umenie svoje nezastupiteľné miesto a vedú k jej rozvoju. Umenie môže slúžiť zábave a rozptýleniu, ale zároveň má aj silu diváka vzdelávať a kultivovať. Má hlboko humanizujúci dopad na spoločnosť, ktorého rozsah je len veľmi ťažko merateľný. Od roku 2006, kedy nadácia otvorila prvé grantové kolo programu, podporila viac ako 200 umeleckých projektov celkovou sumou vyše 2,2 miliónov eur. Vďaka narastajúcej kvalite a nespornému spoločenskému prínosu niektoré z týchto projektov a kultúrnych inštitúcií/organizácií nadácia podporila opakovane:

 

  • GALÉRIE: Galéria mesta Bratislavy,
  • MÚZEÁ: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Medzilaborce
  • DIVADLÁ: Divadlo LUDUS, Radošinské naivné divadlo, Štátne divadlo Košice, Jókaiho divadlo v Komárne, Divadlo KONTRA
  • FESTIVALY: Viva Musica!, Divadelná Nitra, Jazznica, Barbakan, Medzinárodný umelecký festival Meteorit, Gemersko-turniansky festival
  • UDEĽOVANIE CIEN: Cena Oskara Čepana
  • PODUJATIA: Mesiac fotografie

 

Poskytnúť výborné vzdelanie všetkým a výnimočnú podporu výnimočným – to sú ciele dlhodobých programov Nadácie CEF zameraných na deti a mládež.

Kvalitné vzdelanie je popri kultúre ďalším z nevyhnutných predpokladov pre rozvoj spoločnosti. Alarmujúci stav slovenského základného školstva priviedol nadáciu v roku 2007 k podpore programu, ktorého cieľom bol prerod ešte stále prevládajúceho autoritatívneho a osobnosť žiaka nerozvíjajúceho spôsobu vyučovania na participatívny a partnerský prístup zo strany učiteľov a školy. Program „Škola, ktorej to myslí“ dával učiteľom do rúk nástroje v podobe nových vyučovacích metód a zručností, ktoré žiakov mal viesť k samostatnosti pri učení a riešení úloh, schopnosti zhodnotiť dôležitosť informácií a k vytváraniu vlastného úsudku. Za 3 roky program vyškolil takmer 1600 učiteľov na vyše 50 základných a stredných školách na celom Slovensku, čím zlepšil vzdelávanie približne 21 500 žiakov a študentov.

 

Program Talenty Novej Európy nepretržite od roku 2007 nachádza a podporuje mladých, výnimočne nadaných vedcov, umelcov a športovcov, ktorí majú víziu, kam chcú svoj talent posunúť a ako ho ďalej rozvíjať. Počas svojej 16 ročnej pôsobnosti program podporil viac ako 800 výnimočných talentov vo veku od 8 do 25 rokov, celkovou sumou viac ako 1 milión eur.

 

Rieka je fenomén, rieka je život

Rieka priťahuje. Preteká údoliami a nížinami a tak prepája územia a spoločenstvá ľudí žijúcich pozdĺž jej toku. Môže však aj rozdeľovať. Administratívne prekážky a bariéry v hlavách vedia pripraviť rieku o jej prirodzené čaro a potenciál. Prostredníctvom samostatnej platformy Dunajského fondu, ktorú realizuje Nadácia CEF od roku 2015 hľadáme spolu s našimi partnermi dôvtipné riešenia, ktoré prinášajú viac života na nábrežia a na vodu. Spájame ľudí, ktorí poznajú potenciál rieky, no zároveň sú odhodlaní chrániť to, čo si ochranu vyžaduje. A ktorí chápu, že zmysluplná akcia vyžaduje spoluprácu a otvorenosť.

Aktivity Dunajského fondu sú tvorené fórami Dunajského fondu, programom Slnovrat na Dunaji, projektom RiverLab a grantovými výzvami Dunajského fondu.

Fórum Dunajského fondu je výročné verejné diskusné podujatie, na ktoré Nadácia CEF pozýva zaujímavých a významných hostí, odborníkov a aktérov z prostredia rieky. Podujatie je otvorené pre návštevníkov z radov tých, ktorí sa zaujímajú o dianie na Dunaji, ochranu jeho územia a témy rozvoja verejného priestoru a infraštruktúry.

V období rokov 2017 až 2021 nadácia úspešne implementovala projekt s názvom „Slnovrat na Dunaji“. Išlo o verejnú prehliadku podujatí a komunít na rieke Dunaj a Malý Dunaj od Bratislavy až po Štúrovo. Cieľom tejto iniciatívy bolo priniesť viac pozornosti, života a ľudí k rieke pred príchodom leta v mesiaci letného slnovratu.

Ďalším, avšak nemenej dôležitým projektom Dunajského fondu bol tzv. RiverLab. V centre pozornosti RiverLabu stoja verejne prístupné priestranstvá a infraštruktúra, prepojenosť jednotlivých území udržateľnou dopravou, kvalita života obyvateľov, možnosti využitia rieky a jej brehov na rekreáciu, životodarne prírodné hodnoty, procesy a zdroje, a tiež napojenie územia na susedné krajiny. Hlavným cieľom iniciatívy bolo hľadanie možnej zhody medzi aktérmi na rieke, na prioritách a spôsobe ich realizácie. Pracovnú skupinu RiverLab-u tvorili a tvoria nominanti významných verejných a súkromných aktérov, ako aj jednotlivci poberajúci všeobecný rešpekt v občianskom sektore - zástupcovia ministerstiev, samosprávnych krajov a miest v území Dunaja, súkromné spoločnosti v oblasti energetiky a turizmu, taktiež zástupcovia združení a rešpektované autority v oblasti ochrany prírody a vodných športov. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo v apríli 2016. Na jeseň jej členovia zadefinovali spoločné priority v tematických okruhoch pohybu a života na rieke. V ďalšej fáze RiverLab pomenoval  opatrenia, ktoré jeho členovia považovali za najdôležitejšie z pohľadu riešenia výziev v území a k dosiahnutiu ich spoločnej vízie o riečnych oblastiach Žitného ostrova a okolia. Súbor navrhovaných opatrení bol publikovaný v Diskusnom dokumente Šesť kľúčov k odomknutiu potenciálu rieky.

Posledný pilier Dunajského fondu tvorí Grantový program Dunajský fond, ktorý vnímame ako podanú ruku pre dobré nápady lokálnych nadšencov, ktoré sa rodia pozdĺž veľtoku. Nenávratné zdroje pre subjekty venujúce sa verejnoprospešným aktivitám na území slovenského toku Dunaja, Malého Dunaja a jeho ramien preto poskytujeme už piaty rok. Počas existencie Dunajského fondu získalo podporu celkovo 52 projektov sumou takmer 290 tisíc eur.