Individuálna podpora

Rozpočet k individuálnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory

Záverečná správa a finančné vyúčtovanie projektu

Našim zámerom je podporovať dlhodobo udržateľné, inovatívne a inšpiratívne projektové zámery, ktoré prinášajú konkrétne zlepšenia kvality života ľudí a prostredia, v ktorom žijú.  Projekty by mali mať celoslovenskú pôsobnosť/príp. modelový charakter. Hodnotiacim kritériom bude  aj miera originality, odhodlanosť žiadateľa niečo zmeniť a dosiahnuť a taktiež oslovenie širokej cieľovej skupiny cez výstupy a výsledky projektu. Nemenej dôležitý bude environmentálny a spoločenský dosah projektu.

O udelení finančných prostriedkov formou individuálnej podpory - grantu rozhoduje Správna rada nadácie na svojich zasadnutiach, ktoré sa konajú priebežne počas roka. Rozhodnutie správnej rady je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.