Grantová výzva Dunajského fondu na rok 2023

Výška podpory

min. 2000 € / projekt

max. 30 000 € / projekt

Oprávnení žiadatelia

Právnické osoby neziskového typu so zodpovedajúcim predmetom činnosti, legálne pôsobiace na území SR

Časový harmonogram

Podávanie žiadostí: do 18.9.2023

Realizácia projektu: do 30.11.2023

Vyúčtovanie projektu: do 9.12.2023

Grantová výzva je zameraná výhradne na podporu verejnoprospešných projektov, ktoré na verejne prístupných priestranstvách sledujú jeden alebo viac z nasledovných cieľov, vychádzajúc z Charty Dunajského fondu:

  1. bližší kontakt človeka s riekou (fyzický, vizuálny alebo iný)
  2. bohatší život na rieke a jej okolí (so zachovaním a ochranou prírodných hodnôt, života a zdrojov),
  3. plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke, z brehu na breh alebo z vody na breh (vrátane pohybu živočíchov žijúcich v prostredí rieky)
  4. spojenie s ďalšími štátmi/sídelnými celkami na rieke.

 

Grantová výzva sa vyhlasuje pre celé územie slovenského toku Dunaja, Malého Dunaja a jeho pravostranného prítoku Klátovského ramena (územie NPR Klátovské rameno).

 

Zároveň musia projektové zámery reflektovať aj účely využitia daňových asignácií (na základe §50 Zákona o dani z príjmov), nakoľko zdroje prerozdeľované z rámci tejto Grantovej výzvy pochádzajú výhradne z daňových asignácií. V zmysle vyššie uvedeného sa budú prijaté Žiadosti o grant posudzovať len v prípade, že v plnej miere reflektujú jeden alebo viac z nasledovných účelov:

  • ochrana a podpora zdravia,
  • podpora a rozvoj športu,
  • zachovanie kultúrnych hodnôt,
  • podpora vzdelávania,
  • ochrana a tvorba životného prostredia.