Vytvorenie Ceny Károlya Tótha pre mladého výskumníka

Jedným z najväčších problémov domácej vedy je zapojenie mladých ľudí opúšťajúcich univerzitu do vedeckého života, ako aj ich zotrvanie vo vedeckej oblasti. To obzvlášť platí v podfinancovaných humanitných vedách. Cieľom Fórum Inštitútu pre výskum menšín bolo vytvorenie Ceny Károlya Tótha pre mladého výskumníka, ktorou by sa každoročne odmeňovali mladí ľudia, ktorí preukážu svoje schopnosti adekvátnou súťažnou prácou, a tým by sa motivovali, aby sa stali výskumnými pracovníkmi. Nadácia CEF považovala túto iniciatívu za hodnú podpory vo výške 9 900 eur.

Víťazi prijatých projektov v oblasti demografie, filozofie, kultúrnej antropológie, etnografie, politológie, sociológie, histórie a práva získali nielen jednorazovú cenu, ale na niekoľko mesiacov im bol pridelený aj tútor, s ktorého pomocou vypracovali svoju súťažnú prácu do formy vhodnej na publikáciu. Súťažné práce posudzovali najlepší odborníci v danej oblasti a spomedzi nich boli vybraní aj tútori víťazov.