Grantová výzva Dunajského fondu na rok 2024

Výška podpory

min. 2000 € / projekt

max. 30 000 € / projekt

Oprávnení žiadatelia

Právnické osoby neziskového typu so zodpovedajúcim predmetom činnosti, legálne pôsobiace na území SR

Časový harmonogram

Podávanie žiadostí: do 24.05.2024

Realizácia projektu: do 30.09.2024

Vyúčtovanie projektu: do 15.10.2024

Grantová výzva je zameraná výhradne na podporu verejnoprospešných projektov, ktoré na verejne prístupných priestranstvách sledujú jeden alebo viac z nasledovných cieľov, vychádzajúc z Charty Dunajského fondu:

 1. bližší kontakt človeka s riekou (fyzický, vizuálny alebo iný)
 2. bohatší život na rieke a jej okolí (so zachovaním a ochranou prírodných hodnôt, života a zdrojov),
 3. plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke, z brehu na breh alebo z vody na breh (vrátane pohybu živočíchov žijúcich v prostredí rieky)
 4. spojenie s ďalšími štátmi/sídelnými celkami na rieke.

Grantová výzva sa vyhlasuje pre celé územie slovenského toku Dunaja, Malého Dunaja a jeho pravostranného prítoku Klátovského ramena (územie NPR Klátovské rameno).

Zároveň musia projektové zámery reflektovať aj účely využitia daňových asignácií (na základe §50 Zákona o dani z príjmov), nakoľko zdroje prerozdeľované z rámci tejto Grantovej výzvy pochádzajú výhradne z daňových asignácií. V zmysle vyššie uvedeného sa budú prijaté Žiadosti o grant posudzovať len v prípade, že v plnej miere reflektujú jeden alebo viac z nasledovných účelov:

 • ochrana a podpora zdravia,
 • podpora a rozvoj športu,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana a tvorba životného prostredia. 

Žiadatelia o grant sú povinní spolu so žiadosťou o grant a rozpočtom projektu poslať aj nasledovné dokumenty:

 • kópiu dokladu, v ktorom je uvedený predmet činnosti žiadateľa (nadačná listina, štatút, zriaďovacia listina,...),
 • kópiu potvrdenia alebo dokladu o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny zástupca je v čase podania žiadosti oprávnená konať za žiadateľa (napr. menovací dekrét predsedu občianskeho združenia),
 • v prípade relevantnosti ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie k projektu,
 • vizualizáciu projektu, fotodokumentáciu súčasného stavu a pod. (ak relevantné)
 • v prípade, že sa projekt investičného charakteru plánuje realizovať na pozemku, ktorý nie je vlastníctvom žiadateľa, vyžadujeme dlhodobú nájomnú zmluvu a súhlas s realizáciou projektu.