Grantová výzva Tvoríme lepšiu budúcnosť

Výška podpory

min. 2 000 € / projekt

max. 30 000 € / projekt

Oprávnení žiadatelia

Žiadateľom o grant môže byť právnická osoba neziskového charakteru, so sídlom a s územím pôsobnosti v niektorom z troch krajov, definovaných v bode 2 výzvy (napr. samosprávy obcí, výchovné a vzdelávacie inštitúcie, občianske združenia, neziskové organizácie, športové kluby a pod.).

Časový harmonogram

Podávanie žiadostí: do 10.9.2023

Realizácia projektu: do 20.11.2023

Vyúčtovanie projektu: do 30.11.2023

Výzva je zameraná výhradne na podporu verejnoprospešných projektov, ktoré sledujú jeden alebo niekoľko z nasledovných cieľov:

  • podpora a rozvoj športu,
  • zachovanie a šírenie kultúrnych hodnôt,
  • podpora vzdelávania,
  • ochrana a podpora zdravia,
  • ochrana a tvorba životného prostredia.

 

Našim zámerom je podporovať dlhodobo udržateľné, inovatívne a inšpiratívne projektové zámery, ktoré prinášajú konkrétne zlepšenia kvality života ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Hodnotiacim kritériom bude miera inovatívnosti, originality projektu, odhodlanosť žiadateľa niečo zmeniť a dosiahnuť a taktiež oslovenie širokej cieľovej skupiny cez výstupy a výsledky projektu.
Nemenej dôležitý bude environmentálny a spoločenský dosah projektu, resp. miera naplnenia ďalších kritérií.

 

Grantová výzva sa vyhlasuje pre územia Trnavského,
Nitrianskeho a Košického kraja, t. j.
oprávneným miestom realizácie projektu sú tieto
územia.

 

Zdroje grantovej výzvy pochádzajú z daňových
asignácií, t. j. predložené Žiadosti o poskytnutie
finančnej podpory budú Správnou radou Nadácie
posudzované len v prípade, že v plnej miere
reflektujú účely využitia daňových asignácií (na
základe § 50 Zákona o dani z príjmov).

O pridelení grantu rozhoduje správna rada Nadácie.
Na grant nie je právny nárok. Akékoľvek vymáhanie
zmeny rozhodnutia správnej rady nadácie
súdnou cestou je vylúčené.