20. februára 2024

Green Leader Program

Súčasné učebné plány na základných a stredných školách nepokrývajú komplexne myšlienku predchádzania vzniku odpadov, nakladania s ním a cirkulárnej ekonomiky ako takej. Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z. (INCIEN) sa preto podujal na tvorbu programu rovesníckeho vzdelávania a vzdelávacích materiálov pre skupinu aktívnych žiakov (a ich učiteľov) ohľadne predchádzania vzniku odpadov, triedenia odpadov, ich recyklácie ako aj o odpade samotnom. Po príprave materiálov (prezentácií a manuálov) sa projekt rovesníckeho vzdelávania začal implementovať už aj na južnom Slovensku a to na 7 základných školách a 1 gymnáziu.

Vďaka realizácii tohto projektu má každá zúčastnená škola zaškolených študentov a učiteľov pre ďalšie vzdelávanie. Dostali k dispozícii metodické materiály aj pomôcky k jednotlivým témam – manuál, prezentácie, aktivity. S pomocou lektora sa žiaci pripravili na vzdelávanie svojich spolužiakov, prvý raz pod dohľadom lektora, následne pod dohľadom učiteľa na svojej škole.

Vďaka zrealizovanému projektu sa na navštívených školách zvýšilo povedomie o tejto téme a študenti a učitelia dostali k dispozícii nástroje na vzdelávanie spolužiakov. Udržateľnosť je daná samotným charakterom projektu a inovatívnou formou rovesníckeho vzdelávania.

V súčasnosti už títo študenti učia a mentorujú svojich rovesníkov, čo nás napĺňa nesmiernou radosťou.