Medzinárodná konferencia Start with Children

Bratislavský Summit s názvom Start with Children sa zameriava na presadzovanie princípov mestského plánovania s ohľadom na deti. Summit, ktorý sa uskutoční 28. a 29. mája 2024 v Bratislave, má za cieľ vytvoriť platformu pre výmenu poznatkov a skúseností medzi predstaviteľmi miest, odborníkmi a súkromným sektorom. Cieľom je inšpirovať k trvalej zmene v prístupe k urbanistickému plánovaniu, s dôrazom na potreby a blaho detí.

Kľúčové témy sú vplyv zmeny klímy na zdravie detí, udržateľná mobilita, angažovanosť a vzdelávanie detí a plánovanie odolnosti miest voči zmene klímy. Očakáva sa, že summit bude katalyzátorom pre trvalú zmenu v urbanistickom plánovaní a povedie k vytvoreniu miest, ktoré sú zdravšie, udržateľnejšie a príjemnejšie pre život detí i dospelých.