Zvyšovanie kapacít a schopností zástupcov verejného a tretieho sektora

Výzva III/2023

1-dňový workshop zameraný na zvyšovanie kapacít a schopností osôb pôsobiacich v oblasti verejného a tretieho sektora

Cieľová skupina

Osoby pôsobiace v oblasti verejného a tretieho sektora (zástupcovia samospráv, občianskych združení, športových a iných klubov, kultúrnych ustanovizní...).

Časový harmonogram

Dátumy a miesto konania sú nasledovné:
8.11.2023
22.11.2023
DAC BONBON, Športová, 929 01 Dunajská Streda

v čase od 8:00 do 16:30 hod.

Jazyk workshopu: slovenský

Myslíme si, že celoživotné vzdelávanie zamerané  na udržiavanie a rozvoj zručností dospelej populácie nedostáva na Slovensku dostatočnú podporu zo strany verejných politík. Miera účasti dospelých na vzdelávaní je nízka, práve preto pociťujeme potrebu pomáhať v tejto oblasti.

Skúsenosti našej nadácie ukazujú, že všetky verejnoprospešné organizácie usilujúce o miestny a regionálny rozvoj zápasia s podobnými problémami, ale kreatívne a inovatívne riešenia prinášajú len tí, ktorí:

  • vedia nájsť a definovať koreňový problém,
  • pri hľadaní riešenia sa sústreďujú nielen na výstupy, ale aj na výsledky,
  • pri vytváraní vízie spolupracujú s rozmanitou skupinou ľudí,
  • dôkladne preskúmavajú dostupné zdroje a budujú synergie,
  • majú potrebné znalosti a zručnosti pri riadení vlastného projektu.

 

Náš odborný workshop zameraný na zvyšovanie kapacít a schopností osôb pôsobiacich v oblasti verejného a tretieho sektora prispeje nielen k zlepšovaniu riadiacich a projektových zručností zainteresovaných osôb, ale hlavne k podpore strategického a kreatívneho myslenia, schopnosti spolupráce, využívania dostupných zdrojov a synergií.

 

Účastníci si počas 1-dňového podujatia budú môcť vyskúšať rôznorodé nástroje a osvedčené postupy prípravy a riadenia  projektov. Workshop bude vedený interaktívnou formou, prácou v skupinách a za použitia prípadových štúdií. Využívať sa budú techniky z metodológie Agile a Training from the back of the Room.

Pevne dúfame, že prínosom podujatia bude zrod nových, inovatívnejších a kreatívnejších riešení reálnych problémov obcí a regiónov.