Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov – aktívni občania

Výzva II/2023

1-dňový workshop na tému Projektového manažmentu

Cieľová skupina

fyzické osoby, ktoré majú záujem o kontinuálne vzdelávanie nad rámec svojich doterajších odborných znalostí a vedomostí

Časový harmonogram

Dátumy a miesto konania sú nasledovné:

  • 7.11.2023
  • 20.11.2023
  • 21.11.2023

DAC BONBON, Športová, 929 01 Dunajská Streda,

v čase od 8:00 do 16:30 hod.

Jazyk workshopu: slovenský

Celoživotné vzdelávanie zamerané  na udržiavanie a rozvoj zručností dospelej populácie nedostáva na Slovenku dostatočnú podporu zo strany verejných politík. Miera účasti dospelých na vzdelávaní je nízka, dominujú menej časté a krátke vzdelávacie aktivity.

Prostredníctvom tejto výzvy preto ďalej rozvíjame našu iniciatívu zameranú na podporu kontinuálneho vzdelávania dospelých nad rámec získaného stupňa vzdelania.

Našou primárnou cieľovou skupinou sú fyzické osoby, ktoré majú záujem o kontinuálne vzdelávanie nad rámec svojich doterajších odborných znalostí a vedomostí.

Účastníci workshopu si interaktívnou formou osvoja a ozrejmia základné pojmy projektového manažmentu: definícia projektu, životný cyklus projektu, ukazovatele úspešnosti projektu, projektový trojuholník, definícia cieľov projektu, manažment zainteresovaných subjektov, riadenie rizík, problémov a zmien.

 

Podmienkou účasti je splnenie nasledovných podmienok výzvy:

  • účastníkom workshopu môže byť fyzická osoba, ktorá disponuje minimálne stredoškolským vzdelaním
  • doručenie vyplneného prihlasovacieho formulára osobne, poštou alebo emailom na adresu našej nadácie

Prihlášky na jednotlivé termíny je možné podávať priebežne. V prípade naplnenia kapacít si vyhradzujeme právo prihlášku neprijať, resp. odporučiť Vám iný termín. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo na zmenu podmienok alebo na zrušenie tejto výzvy.

 

Všetky náklady spojené s realizáciou série vzdelávacích workshopov sú financované nadáciou z prostriedkov 2 % asignácie dane, preto bude na nich účasť fyzických osôb bezplatná.